Sosyal demokrasi nedir? Librealizm ile ilişkisi nedir?

Sosyal demokrasi hakkında kısa bilgi

Sosyal demokrasi nedir? Librealizm ile ilişkisi nedir?

Sosyal demokrasi nedir?

Evrensel beyannamesinin 1. Maddesine göre, Bütün insanlar hür, haysiyet ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler ve birbirlerine karşı kardeşlik zihniyeti ile hareket etmelidirler. Sosyal demokrasi taraftarlarına göre bu maddenin hayata geçirildiği en iyi yönetim tarzı sosyal demokrasidir. Sosyal demokrasinin kökenlerini demokratik sosyalizmde görebiliriz. Demokratik sosyalizm Bernard Shaw ın öncülüğünü ettiği fabianizm ve sosyal demokrasi olarak iki ana akıma ayrılmıştır. Sosyal demokrasi, köken itibarıyla sosyalizme dayanmaktadır. Fakat sosyal demokratlar, özel mülkiyete izin vermeleri ve güçlendirmeleri açısından Marx’ın ileri sürdüğü Bilimsel sosyalizm yani komünizmden farklıdır. Diğer taraftan ırk temelli tüm ideolojileri reddettikleri için nasyonal sosyalizm ideolojilerinin de karşısında yer alır. Sosyal demokrasilerin en temel özelliği insan özgürlüğüne önem vermeleridir. Sosyal demokratlar, insanların negatif ve pozitif özgürlük alanlarını kabul etmekle birlikte, devletin bu hakları güvence altına alması gerektiğini kabul ederler. Negatif özgürlük, bireyin kendi sınırlarını çizdiği ve devletin asla müdahale edemediği alandır. Pozitif özgürlük ise, insanların haklarını koruyabilmesi ve ondan tam anlamıyla faydalanabilmesi için devletin etkin olması gerektiğini savunan anlayıştır. Sosyal demokrasiye göre bir toplumda ifade özgürlüğünün olması herkesin bu özgürlükten eşit oranda faydalandığı anlamına gelmez. Aynı şekilde bir ülkede her bireyin yurttaş olması, onların eşit şekilde yurttaşlık haklarından özgürce faydalandığı anlamına da gelmez. Sosyal demokrasiye göre adaletin tesis edilmediği toplumlarda tüm yurttaşların haklardan adil bir şekilde faydalanması söz konusu değildir.

Sosyal demokrasinin özellikleri nedir?

Sosyal demokrasi, eşit işe eşit ücret talebinin siyasi yansımasıdır. Sosyal demokratlar, mal ve kaynak dağıtımının temelinde farklılıkların olacağını kabul eder. Yani toplumda birileri diğerlerine göre daha fazla kazanabilir. Fakat sosyal demokrasi bu mal ve kaynak dağıtımındaki farklılıkların ölçülebilir yetenek ve çalışma farklıklarına göre olması gerektiğini savunur. Yani bir doktor ve bir marangoz aynı oranda maaş almaz. Fakat sosyal demokraside, her ikisinin de çocuğu okul hayatında istediği eğitimi alması için fırsat eşitliğine sahiptir. Sosyal demokrasi, toplumsal dayanışmanın önemini ve vazgeçilmezliğini vurgular. Sosyal demokrasilerde, sivil toplum örgütleri toplumsal dayanışmanın gerçekleşmesi için vazgeçilmez kurumlardır. Sivil toplum örgütleri sınıfsal dayanışmayı güçlendirir. Fakat sosyal demokrasilerde, bir sınıfın diğerine göre daha fazla güçlenip sınıf çatışmalarının çıkmasına neden olacak bir anlayış yoktur. Sosyal demokratlara göre, anti-demokratik ve baskıcı tüm yönetimlere karşı olmak demokrasinin gereklerinden biridir. İhtilalci sosyalizm veya bilimsel sosyalizmden farklı olarak, sosyal demokratlar yönetime eşit şartlarda yarıştıkları demokratik seçimlerle gelmeye çalışır. Sosyal demokratlar, demokrasinin hakkıyla uygulanabilmesi için siyasi partilerin eşit şartlarda yarışması gerektiğini ileri sürerler. Sosyal demokrasi, parlamenter sisteme dayalı çoğulculuk anlayışını savur. Bu açıdan liberal demokrasilerin siyasal anlayışını benzer. Fakat bunun yanında sosyal devlet adalet ve ekonomiyi de geliştirmeye çalışır Sosyal demokrasilere göre, devlet sınıflar arası farklılık uçurumunu azaltacak tedbirleri almak zorundadır. sosyal

Sosyalizm ve liberalizm ilişkisi nedir?

Yani sınıf çatışmalarını ortaya çıkaracak unsurları bertaraf etmek devletin asli görevidir. Devlet sadece vergi toplamaz, topladığı vergiyi sosyal adaletsizlikleri ortadan kaldırmak için kullanmak zorundadır. Bu açıdan sosyal demokrasilerde halk fakirleşirken, devlet sürekli büyüyen ve kasasını dolduran kapitalist bir tüccar gibi davranamaz. Önemli olan halkın refah ve huzurunun gelişmesidir. Bu unsurlar gelişirse devlet doğal olarak gelişecektir. Sosyal demokrasilere göre, adaletin sağlanması için toplumdaki tüm imtiyazlar kaldırılmalıdır. Yani devlet karşısında herkes eşittir fakat bazıları daha eşittir anlayışı sosyal demokrasi uygulamalarında yoktur. Sosyal demokrasilerdeki eşitlik mutlak eşitlik olmayıp, fırsat eşitliğidir. Yani çok emek harcayanla az emek harcayan aynı ücreti almaz. Fakat ikisi de, bu mesleklerin temel becerilerine ulaşabilmesi için alması gereken eğitimde fırsat eşitliğine sahiptir. Sosyal demokrasi ve liberalizm insan onuruna saygı konusunda birbirlerine benzeyen bazı fikirlere sahip olduğu gibi ekonomi alanında farklı görüşlere sahiptir. Liberal devlet anlayışında, ekonomiye devletin müdahale etmesi söz konusu değildir Çünkü devlet müdahalesinin, siyasilere büyük bir keyfi güç vereceğini bununda ekonominin gelişmesini olumsuz etkileyeceğini ileri sürer. Sosyal demokrasilerde, devlet gelir dağılımının eşit olması ve sosyal adaletin sağlanması için ekonomiye kısmi bir müdahalede bulunur. Ekonominin gelişmesi ve toplum refahının artması için planlı ekonomiyi savunur. Sosyal demokrasilerin temel özelliklerini özetlersek: Sosyal demokrasiler eşitlik, adalet ve dayanışma üzerine temellenen politik bir ideolojidir.

Sosyal Demokrasi hakkında ilginç bilgiler

Bu kısa video’yu izleyerek Sosyal Demokrasi hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Facebook ve Twitter adreslerimizden bizi takip etmeyi unutmayın.

Bu konu ile alakalı soru sormak için hemen tıkla

yorumlarınız Disqus tarafından saklanır.