Şamanizm nedir? İsalm ve şamanizm ilişkisi nedir?

Şamanizm nedir Nasıl Şaman Olunur?

Şamanizm nedir? İsalm ve şamanizm ilişkisi nedir?

Şamanizm nedir? İslam sanılan Şaman adetleri Hangi milletler şamandır?

Şaman tanrıları Şamanizm Tunguzcadan türetilmiş bir kavram olup, orta Asya’da yaşayan Türklerin ve diğer bölge halklarının benimsedikleri bir inanç sistemidir. her ne kadar orta Asya kökenli bir inanç sistemi olmasına rağmen Amerikan yerlilerinde, Avustralya’da ve Japonya’da da Şamanizm’in etkilerini görmekteyiz. bu inanç sisteminin ana uygulayıcısı şaman veya kam adı verilen din adamlarıdır. Şamanlar ak ve kara olmak üzere ikiye ayrılır. Beyaz şamanların büyü bozma ve tedavi etmek gibi güçleri olduğuna inanılırken Kara şamanların kötü varlıklara hükmettiğine inanılır. Her iki şamanında ayinler sırasında tanrı ve ruhsal varlıklarla iletişim kurduğu kabul edilir. bir kişinin şaman din adamı olabilmesi için iki yol vardır. Bunlardan ilki ana yada babasının şaman din adamı olmasıdır. diğeri ise şaman olacak kişinin çocukluğunda yaşadığı doğaüstü deneyimlerdir. Bu durumun, genellikle çocuklukta yaşanan sara nöbetleri gibi kendinden geçişlerle ortaya çıktığına inanılır. inanca göre şaman olacak kişiye eski bir şamanın musallat olur. kişi bu varlıkla mücadele ederken çoğunlukla sara nöbetleri geçirir.

İslam sanılan Şaman adetleri nelerdir?

Eğer bu varlığın isteklerine boyun eğerse şaman olur. fakat bu varlığın isteklerine karşı gelip şaman olmayı reddederse deli olur. şaman din adamları genellikle kadınlardan seçilir. çünkü kadınların en güçlü şaman olacaklarına inanılır. bu açıdan şaman inancının yaygın olduğu toplumlarda anaerkil bir sosyal düzenin olduğunu görüyoruz. bir şamanın temel görevleri şöyledir: öldükten sonra bir sene evini terk etmeyen, öteki dünyaya gönderir. kabilenin dualarını ya göktekilere yada yer altındakilerin hükümdarı erlik hana ulaştırır. en yüce tanrı olan bay ülgen için kurban törenleri düzenler hastalıklara tedavi bulur. gelecekten haber verir ve kayıp eşyaları bulur. yağmur veya kar yağdırabildiğine inanılır. Şaman ayinlerinde kurban edilecek hayvanlar kesilmezdi. bu hayvan boğularak adanırdı. hayvanın bu kavimler aynı inanç Osmanlıda şehzadelerin bile şekillendirmiştir. Osmanlı hanedanına ait bir kişinin Şamanizm’den gelen bu inanca göre hanedan mensubu kişinin Şamanizm çok tanrılı bir inanç sistemidir. şaman

Hangi milletler şamandır?

Şamanizm’deki temel tanrılar şöyledir: kainatı idare eden ve iyilik tanrısı olan Ülgen insanlarla Ülgen arasında iletişim kuran yayık insan hayatını denetleyen ve yeryüzünde insana muhafızlık eden suyla kurban ayini düzenleyen şamana yardımcı olan karlık şamanın gökteki elçisi ve kurbanı Ülgen’e sunan Utkucu yeryüzünde kötü varlıkların saklandıkları ağaçlara yıldırım gönderip eden yıldırım tanrısı yeryüzünün en kudretli ruhu olan ve görkemli bir çam ağacını taht edinmiş yo kan denizlerin hakimi olan Talay kan çocukları ve hayvan yavrularını koruyan dişi tanrı Umay ve ulusu koruyan dişi tanrı Ana Maygıl günümüzde devam ettirdiğimiz bazı şaman adetleri şöyledir: çocuk sahibi olmak için türbeye gitmek, oraya bebeği anımsatan bir nesne bırakmak. Böylelikle arzu edilen şey bir simgeye sokulup atalar ruhundan isteniyor. yine çocuk sahibi olmak veya dileklerin gerçekleşmesi için ulu ruhlardan yardım almak amacıyla ağaçlara çaput bağlamak bir şaman adetidir. Bu adet İslamiyet’in kabul edilmesinden sonrada etkisini yitirmemiştir. Erzurum’da yad taşı denilen bir taş vardır. Bu taşı yanında bulunduran anne ve bebeklerin ruhlar tarafından korunacağına inanılır. Tuncel’de Munzur çayı suyunun çocuğu olmayan kadınlar için şifalı olacağına inanılır. Bu adet Şamanizm’de derelerin kutsal olması inancına dayanır. hamile kadınlara musallat olduğuna inanılan alkarısı veya albastı denilen varlık inancı Şamanizm’den türemiştir. Eskişehir’de albastının anneye zarar vermemesi için lohusa kadının başına kırmızı kurdele bağlanması bu inanca dayanır. Azerbaycan’ın bazı bölgelerinde doğumun kolaylaşması için yaşlı bir kadının, hamileliğin son günlerinde çocuk doğana kadar annenin yanında bıçak bilemesi bir şaman âdetidir. Kötü ve kem gözlerin etkisini ortadan kaldırmak için kurşun dökmek veya eve nazar boncukları asmak oldukça yaygın bir şaman adettir. Şamanların tüm ayinleri müzik aletleri ile yerine getirilirdi. Bu nedenle günümüzdeki mevlit veya zikir merasimlerinin Şamanizm etkisiyle ortaya çıktığı düşünülmektedir. kişinin üzerine demir bıçak bırakmak ve kişinin ardından yemek vermek en bariz şaman adetlerinden biridir. Son olarak Şamanizm’de kutsal kabul edilen hayvanlara bir göz atalım: Şamanizm’deki kutsal hayvanlar şunlardır: yüksek ruhları taşıdığına inanılan kartal rehberlik ve kurtarıcı misyonuna sahip kurt Gök tanrının kutsal bir simgesi olan at dişi tanrıların simgesi olan dişi geyik kötü kovan horoz ve tavuk bir bölgeyi kötülerden temizleyen koç Alpliğin simgesi olan boğa yer altı dünyasının sembolü köpek şaman davulunu derisiyle kaplayan tavşan kahramanların koruyan tilki

Şaman hakkında ilginç bilgiler

Bu kısa video’yu izleyerek Şaman hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Facebook ve Twitter adreslerimizden bizi takip etmeyi unutmayın.

Bu konu ile alakalı soru sormak için hemen tıkla

yorumlarınız Disqus tarafından saklanır.