Kıyamet Nedir? Kıyamet günü neler yaşanacaktır?

Kıyamet Nedir? Kıyamet günü neler yaşanacak?

Kıyamet Nedir? Kıyamet günü neler yaşanacaktır?

Kıyametinin dindeki önemi nedir?

Kıyamet tek ilahlı dinlerde, inanç sistemlerinin kilit noktasıdır. Kıyamet, Arapça k-v-m kökünden türetilmiştir. ayağa kalkmak anlamına gelir. Tek ilahlı dinlerde bir gün dünya ve evrenin içindeki varlıklarla yok olup yeniden yaratılması anlamında kullanılmaktadır. Hinduizm ve Budizm gibi inançlarda, evren ve dünya hayatının topyekûn bir yok oluşuna dair düşünce yer almamaktadır. Bu inanç sistemlerinde her insanın dünya hayatında bazı görevleri vardır. Bunların son bulması neticesinde insanın yaşam devresi sona erer. Bu aslında kişinin kendi kıyameti olur. Ve daha sonra reenkarnasyonla yeni bir yaşama yani yeni görevlerin yer aldığı başka bir devreye başlar. Şimdi tek tanrılı dinlerde kıyamet düşüncesi nasıl yer almış bir göz atalım. Şu an yaşayan tek tanrılı dinlerin en eskisi olan Yahudilikte kıyamet inancı eski ahit ve talmut kitabında geçmektedir. Eski ahitte kıyamet, zamanların sonu veya kefaret günü olarak adlandırılır. Eski ahit toplamda beş kitaptan oluşmaktadır. Dünya ve insanın yaratılışını anlatan tekvin Yahudilerin musa liderliğinde mısırdan çıkışını ve yolda yaşadıkları zorlukları anlatan çıkış Eski İsrail halkının yaratıcılarına tapınma tarzını anlatan levililer Tanrının musaya verdiği yasaların anlatıldığı sayılar ve Musanın ölümünden önce halkına verdiği son öğütlerin anlatıldığı tesniye kitabı. Bu kitapların tamamı aslında tevratın bölümlerini oluşturur. Levililer kitabında, kıyamet yedinci ayın onuncu günde bir borunun çalınmasıyla ortaya çıkacaktır. Fakat bu borunun üflenmesinden önce bazı alametlerin de ortaya çıkacağı anlatılır. İsterseniz şimdi bunlara bir göz atalım. Yahudi inancına göre kıyametten önce büyük savaşlar ortaya çıkacaktır. Bu savaşlar büyük kargaşaları ve dayanılmaz boyuta ulaşan kıtlıkları da beraberinde getirecektir. Eski ahitte göre kıyametin bir diğer önemli alameti gog ve magog tur. Yani en yaygın bilinen adıyla yecüc ve mecüc tür. Yahudi inancında gog ve magog iki ayrı kavim değildir.

Kıyamet ile ilgili hikayeler nelerdir?

Magog bir ülkenin adı ve gog da onun kralıdır. Gog un kuzeyden, İsrail oğullarını terbiye etmek üzere kıyametten önce tanrı tarafından gönderileceğine inanç vardır. Eski ahite göre İsrail oğulları tanrının yardımıyla bu savaşı kazanacaktır. Yahudilikte kıyametin en önemli unsuru Mesih’tir Mesih yağ sürülmüş ve dini bir vazifeyi yerine getiren seçilmiş kişi anlamına gelir. Yahudilere göre mesih davutun soyundan gelecek ve doğrudan tanrı tarafından görevlendirilecektir günahsız birisidir. Mesih’in de, tıpkı hz Musa gibi Yahudileri selamete kavuşturacağına inanılır. Tarihin birçok farklı döneminde ya psikolojik rahatsızlıklarından yada siyasi amaçlarından dolayı kendini mesih ilan eden kişiler olmuştur. Bunlardan en ilginci Osmanlı devletinde yaşayan sabetay sevidir. 17. yüzyılda İzmir’de yaşayan sabetay sevi Mesihliğini ilan etmiş kısa zamanda etrafına binlerce mürit toplamıştır. Bir süre sonra İzmir hahamları tarafından padişaha şikayet edilmiş ve kısa zamanda tutuklanmıştır. 1666 yılında divana çıkarılan sabetay’a Müslümanlığı kabul etmesini aksi taktirde idam edileceği söylenince hemen divanda Müslüman olmuştur. Fakat bu kadar hızlı din değiştirmesi zamanın uleması tarafından kuşkuyla karşılansa da canı bağışlanmıştır. Sabetay sevi ile birlikte 200 kadar aile Yahudiliği bırakıp Müslüman olmuştur. Fakat bu durum günümüze kadar gelen sabetaycılık komplo teorisinin esin kaynağı olmuştur. Bu teoriye göre sabataycıların Müslümanlığa geçişi tamamen kandırmacadır. İkinci olarak Hristiyanlıktaki kıyamet inancını ele alalım. Hristiyan kelimesi, mesihe bağlı anlamına gelen Yunanca hristos kavramından dan türetilmiştir. Hristiyanlara göre eski ahit yani tanrının Sina dağında musa ile yapmış olduğu sözleşme İsa’nın getirmiş olduğu yeni ahite yani incile görevini devretmiştir. Her iki ahit de konuşan tanrının kendisidir. Günümüzde eski ve yeni ahitin bir araya gelmesinden oluşan esere kitab-ı mukaddes adı verilir. Hristiyanlıkta kıyamet iki anlamda kullanılmaktadır. Bunlardan ilki İsanın tanrının devletini kurmak için yeniden dünyaya gelmesidir. Diğeri ise insanların mahşerde yargılanmak üzere diriltilmesidir. kıyamet

Hristiyanlıkta kıyamet alametleri nelerdir?

Hristiyanlığa göre, kıyamete yakın Mesih gelmeden önce dünyaya kötülük egemen olacaktır. Savaş ve şiddet olayları tüm insanlığın geleceğini tehdit edecektir. Kıtlıklar, depremler ve salgın hastalıklar olağan bir durum haline gelecektir. Güneş kararacak ve ay ışığını kaybedecektir. Gog ve magog yeryüzünü istila etmek için saldıracaktır. Şimdi gelelim İslam inancındaki kıyamet anlayışına. İslam inancında temelde üç çeşit kıyamet türü vardır. Bunlardan ilki kişinin kendi ölümü olan küçük kıyamettir. Bir diğeri bir milletin helak olup yok edilmesini ifade eden orta kıyamettir. Ve sonuncusu bütün insanlığın ölüp tekrar diriltilmesi sürecini ifade eden büyük kıyamettir. İslam inancında hadislerde ifade edilen kıyamet alametleri eşratü’s-saa tabiriyle ifade edilmiştir. Kıyametin küçük ve büyük iki alameti olduğu vurgulanır. Küçük alametler şöyle sıralanır: Doğru söyleyenlerin insanlar tarafından sevilmemesi Fitnenin artması Ve Adaletin ortadan kalkmasıdır. Aslında bu alametler insanlığın birçok döneminin ortak özelliğidir. Büyük alametler ise şöyledir. Hz isanın yeniden dünyaya gelmesi ve kendini tanrı ilan eden deccale karşı savaşması Yecüc ve mecüc’ün yer yüzüne yayılarak saldırıya geçmesi Güneşin batıdan doğup, doğudan batması Ve sura üflenerek kıyamet sürecinin hızlanması. Kıyamet kavramıyla ilgili diyebileceğimiz bir diğer önemli konu sembolik kıyamet saatidir. Amerikanın şikago kentinde bulunan bu saat, 1947 yılında oluşturulmuştur. Bu saatin yaratılmasında, insanoğlu arasında patlat verecek olası bir nükleer savaşın insanlığın sonunu getireceği düşüncesi vardır. Bu saat dünyanın başından sonuna kadar geçen süreyi temsil ediyor. dünya siyasetindeki önemli gelişmelere göre ileri veya geri alınıyor. Toplamda 23 değişiklik yapılan bu saatte göre yelkovan on ikiyi vurduğu zaman kıyamet kopacak. Ocak 2018 itibarıyla bu saate göre kıyametin kopmasına 2 dakika kaldı.

Kıyamet hakkında ilginç bilgiler

Bu kısa video’yu izleyerek Kıyamet hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Facebook ve Twitter adreslerimizden bizi takip etmeyi unutmayın.

Bu konu ile alakalı soru sormak için hemen tıkla

yorumlarınız Disqus tarafından saklanır.